New individual bank accounts and deposits increased three times

கறுப்பு பணம், வங்கிகளின் மூலம் வர்தகத்தை வளர்ப்பதன் மூலம் குறையும். இந்தியாவில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான UPA காலத்தில் வங்கி கணக்கு வைத்திருப்பவர் எண்ணிக்கை 76% வளர்ச்சியும் (44 கோடியில் இருந்து 77கோடியாக ) வங்கி கணக்கில் டெபொசிட் 197% வளர்ச்சியும் (10 லட்சம் கோடியில் இருந்து 31 லட்சம் கோடியாக ) உயர்ந்துள்ளது .

Since 2004, more than 333m new individual bank accounts have been opened and deposits increased three times.